Studie – Ketonové Estery

Studie - Ketonové Estery

Přerušovaný běh a kognitivní výkonnost po požití ketonových esterů

ZDROJ: Intermittent Running and Cognitive Performance after Ketone Ester Ingestion.

Studie zkoumala, zda požití exogenních ketonů vyvolá žádoucí metabolickou odpověď organismu na cvičení a zda může zlepšit sportovní výkon nebo kognitivní funkce. Jedenáctičlenný mužský atletický tým A) se podrobil 15ti minutovému přerušovanému běhu B) absolvoval člunkový běh do vyčerpání, a to současně s testem kognitivních funkcí před a po výkonu.

Před a během výkonu konzumovali sacharidový nápoj s elektrolyty buď samotný nebo s dávkou 750mg ketonových esterů. Byly jim měřeny různé tělesné funkce a markery a samozřejmě ketony v krvi.

Výsledek: Ketony (β-hydroxybutyrát) v krvi 1,5 – 2,6 mmol během výkonu. V porovnání s výkonem pouze na sacharidech u týmu konzumujícího ketonové estery došlo ke ztlumení nárůstu laktátu v plazmě, ale nedošlo ke zlepšení času během člunkového běhu nebo během 15 metrových sprintů při přerušovaném běhu. Naopak po vyčerpávajícím cvičení došlo ke ztlumení poklesu kognitivních funkcí, což naznačuje kognitivní benefit užívání ketonových esterů.

Strava moduluje stabilitu mozkové sítě, biomarkeru pro stárnutí mozku, u mladých dospělých

ZDROJ:Diet modulates brain network stability, a biomarker for brain aging, in young adults

Tato studie se zaměřila na stárnutí mozku po 40. roce věku, zejména jeho prevenci, a to v souvislosti s úpadkem kognitivních funkcí a nástupem inzulínové rezistence. Výzkum ukázal, že stabilitu mozkové sítě glukóza snižuje, zatímco ketony jí zvyšují. Po změně stravy došlo ke změnám v aktivitě mozku.

Byly provedeny 2 experimenty. V prvním experimentu byli účastníci pozorováni za 3 podmínek 1) standardní dieta, bez půstu, 2) standardní dieta s 12hodinovým půstem přes noc, 3) ketogenní dieta. V druhém experimentu byli účastníci pozorováni za těchto 3 podmínek: 1) standardní dieta s 12hodinovým půstem přes noc, 2) ukončení půstu glukózovým roztokem, 3) ukončení půstu nápojem s ketonovými estery.

Okolo věku 47 let stabilita mozkových sítí začíná degradovat, k dramatičtějším změnám pak dochází po 60. roce. Glukózový metabolismus je jedním z typických klinických faktorů pozorovaný u demence. Stabilizující efekt pozorovaný u nutriční ketózy byl replikován při použití exogenních ketonů. Ketony stabilizují mozkovou síť snížením glykémie. Ketonové estery a půsty měly rovnocenný účinek na stabilizaci mozkové sítě. Neurologické výsledky podporují hypotézu, že některé neurální benefity pozorované u hypokalorických stavů (např. u přerušového půstu, kalorické restrikce či cvičení) pramení z toho, že mozek v ten moment používá jako palivo ketony. Endogenní i exogenní ketony jsou kvalitativně srovnatelné při stabilizaci mozkové sítě. Navíc se ukázalo, že ketony redukují zánětlivost a produkci reaktivní formy kyslíku, stejně tak jako pozitivně ovlivňují mitochondrie v mozku. Zatímco všechno toto může mít kumulativní a synergický efekt v horizontu měsíců či let, je ohromující, jak rychle mozek reagoval na změnu stravy během jednoho týdne nebo dokonce do 30ti minut po podání jediné dávky ketonových esterů. Tato rapidní odpověď efektivně ovlivnila zánětlivé, antioxidační, amyloidní a/nebo adaptivní mitochondriální mechanismy.

Nutriční ketóza mění preferenci paliva a tím vytrvalostní výkonnost u atletů

Zdroj:Nutritional Ketosis Alters Fuel Preference and Thereby Endurance Performance in Athletes

Tato studie se zaměřila na sportovní výkonnost u mužských vytrvalostních atletů. Byla rozdělena do jednolivých 5 studiích, v nichž byly sportovcům před cyklistickým výkonem a/či během něj podávány ketonové estery a měřeny důležité zdravotní markery. Ze studie vyplynulo, že nutriční ketony mohou pomoci při ketóze vzniklé strádáním. Nutriční ketóza mění hierarchii substrátové kompetice o respiraci během cvičení. Ketóza zvyšuje metabolickou flexibilitu během cvičení, redukuje glykolýzu a zvyšuje oxidaci tuků ve svalech. Zlepšení výkonu během cyklistiky naznačuje, že ketóza při cvičení může být pro některé atlety výhodou.

Ketóza, metabolická odpověď na energetickou krizi, je mechanismus udržující život tím, že změní výběr paliva pro tělo. Často jsou však benefity a metabolický potenciál ketózy přehlíženy, spíše se lékaři soustředí na diabetickou ketoacidózu. Proto se tato studie zaměřila na biochemické výhody ketózy u lidí za použití ketonových esterů, bez nutnosti vyhladovět organismus či omezit sacharidy. Výsledky studie ukázaly, že ketóza snížila svalovou glykolýzu a koncentraci laktátu v plazmě. Ketóza také zvýšila intramaskulární triacylglycerolovou oxidaci během cvičení, a to i za přítomnosti svalového glykogenu, současného zavedení sacharidů a zvýšené hladiny inzulínu.

Užívání ketonových esterů zmírňuje nadměrné symptomy přetížení během vytrvalostního tréninku

Zdroj:Ketone ester supplementation blunts overreaching symptoms during endurance training overload

Přetěžování během tréninku je u atletů žádoucí, aby docházelo ke zvyšování výkonnosti. Avšak toto může vést ke katabolickým stavům, což ve finále představuje pokles výkonnosti na několik týdnů či měsíců (přetrénování). Ketony v krvi dokážou zmírnit katabolické stavy způsobené přetrénováním nebo půstem. Proto se tato studie zaměřila na to, zda zvýšení ketonů v krvi použitím ketonových esterů dokáže ochránit tělo před přetrénováním.

Studie se zúčastnilo 20 aktivně sportujících mužů, nikdo z nich se však konzistentně nevěnoval cyklistice. Po dobu 3 týdnů absolvovali uchazeči náročný cyklistický trénink, jehož záměrem bylo nefunkční přetížení organismu. Muži byli rozděleni do dvou skupin – během tréninku uchazeči dostávali buď nápoj s ketonovými estery nebo kontrolní nápoj. Obě skupiny po tréninku vypily bílkovino-sacharidový nápoj, přičemž první skupina dostala za půl hodiny ještě nápoj s ketonovými estery. Kontrolována byla tělesná kompozici a antropometrie, subjektivní pocity hladu, svalový glykogen, rozbor moči a krve, tep a krevní tlak, mineralizace kostí, hormonální parametry, cytokiná a imunitní odpověď, stresová regeneraci aj.

Závěrem studie je zjištění, že užívání ketonových esterů je mocnou výživovou strategií, která je prevencí rozvoje fyziologických symptomů přetrénování a nefunkčního přetížení.

Užívání ketonových esterů během regenerace po cvičení podporuje signalizaci mTORC1, ale nikoliv glykogenovou resyntézu ve svalech u lidí

Zdroj:Intake of a Ketone Ester Drink duringRecovery from Exercise PromotesmTORC1 Signaling but Not GlycogenResynthesis in Human Muscle

Ketony jsou energetické jednotky produkované játry během delšího půstu či nízkosacharidové diety. Zavedení ketonových esterů rapidně zvyšuje hladinu krevních ketonů bez ohledu na výživu. Bylo prokázáno, že ketonové estery zvyšují sportovní výkonnost, ale tato studie se zaměřila zejména na to, zda mohou zlepšit regeneraci a resyntézu glykogenu po sportovním výkonu.

Osm zdravých trénovaných jedinců se podrobilo cvičení, jehož cílem bylo vyčerpání svalového glykogenu. Následoval 5ti hodinový odpočinek, kdy účastníkům byl podán bílkovino-sacharidový nápoj. Nato dostali účastníci ještě buď ketonové estery nebo placebo.

Výsledkem studie je zjištění, že ketonové estery sice neovlivnily glykogenovou resyntézu ve svalech, ale významně a rapidně snížily post-výkonovou fosforylaci AMPK, což vyústilo ve vyšší aktivaci mTORC1. Z toho plyne, že podání ketonových esterů po cvičení umocňuje post-výkonovou aktivaci mTORC1, ale neovlivňuje resyntézu svalového glykogenu.

Nákupní košík